Polityka prywatności
 
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez Sklep Internetowy www.anprel.sklep.pl (zwany dalej: „Sklepem”).
Właścicielem Sklepu i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest Anprel Electronics Natalia Protasiuk z siedzibą w Nowej Wsi (05-806), ul. Kamelskiego 22, wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej
NIP: 5342541664, Regon: 366787870, zwana dalej Anprel Electronics
 
Anprel Electronics dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep oraz ochrony ich danych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 ( RODO ).

§ 1 Jak zbieramy dane?
Anprel Electronics zbiera informacje dotyczące osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (zwani dalej Przedsiębiorcami), a także dane osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością.

Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku rejestracji Klienta w Sklepie poprzez założenie Konta Klienta oraz w przypadku, gdy Klienci dokonują jednorazowego zakupu bez konieczności zakładania Konta w Sklepie.
W przypadku rejestracji Konta w Sklepie, Klient podaje następujące dane:
imię i nazwisko;
adres e-mail;
adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto i kraj);
numer telefonu;
W przypadku Przedsiębiorców powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o firmę Przedsiębiorcy oraz jego NIP.
 
Powyższe dane mogą być samodzielnie zmieniane przez Klienta po zalogowaniu się do Konta Klienta.
W przypadku składania jednorazowego zamówienia w Sklepie Internetowym, zakres danych koniecznych do wskazania przez Klientów jest tożsamy. Klienci podają następujące dane:
adres e-mail;
imię i nazwisko;
adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto i kraj);
numer telefonu;
W przypadku Przedsiębiorców powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o firmę Przedsiębiorcy oraz jego NIP.
 
W przypadku osobistego kontaktu Klienta ze sklepem (wiadomość elektroniczna, telefon, chat itp.) przekazywane są następujące informacje:
      a).adres e-mail;
      b). imię i nazwisko
      c). adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto i kraj);
      d). numer telefonu;
 
W przypadku Przedsiębiorców powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o firmę Przedsiębiorcy oraz jego NIP.
 
Podczas korzystania ze stron internetowych Sklepu pobierane są automatycznie dodatkowe informacje (adres IP przypisany do Państwa komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego).
Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie.

§ 2 W jakim celu wykorzystujemy zebrane dane i komu je przekazujemy ?
W przypadku dokonania Rejestracji Konta Klienta w Sklepie dane Klientów wykorzystywane są w celu: utworzenia indywidualnego Konta Klienta i zarządzania tym kontem oraz zapewnienia możliwości dokonania zakupów w Sklepie, w tym realizacji złożonych zamówień i ich doręczenia. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie dane osobowe mogą być przekazywane Dostawcy tj.:
Firma kurierska;
Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.
 
Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem.
Dane zbierane są również w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Bank Millennium S.A. („Bank”) w związku z:
a). świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
b). obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
c). w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 
§ 3 Jakie prawa ma właściciel danych osobowych :
Każdy kto przekaże Administratorowi swoje dane osobowe, ma prawo do :
         a) żądania dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania
         b) sprostowania danych
         c) usunięcia danych
         d) ograniczenia przetwarzania
         e) sprzeciwu wobec przetwarzania
         f) przeniesienia danych
 
§ 4 Jak długo przechowujemy dane osobowe
Dane będą przetwarzane tak długo, jak długo będą potrzebne do realizacji celu opisanego wcześniej lub do momentu wycofania zgody przez Klienta ( z wyłączeniem sytuacji gdy przetwarzanie jest wymagane do spełnienia obowiązku prawnego ).

§ 5 Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe
Podanie tych informacji jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów opisanych wcześniej. Bez ich podania nie będziemy w stanie świadczyć Państwu usług oferowanych użytkownikom zarejestrowanym czy zrealizować zamówienia z użyciem sklepu.

§ 6 Informacja o profilowaniu
Podane przez Państwa dane nie będą wykorzystywane w procesach zautomatyzowanego podejmowania decyzji ( w tym profilowania ).

§ 7 Dostęp do danych
Do danych osobowych zbieranych przez Sklep mają bezpośredni dostęp jedynie uprawnieni pracownicy Anprel Electronics
Państwa dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości oraz podmiotom wskazanym w punkcie: „Jak wykorzystujemy zebrane dane?”
Anprel Electronics zapewnia Klientom, którzy posiadają Konto Klienta, nieprzerwany dostęp do swoich danych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili. W celu dokonania modyfikacji należy zalogować się do Konta Klienta w Sklepie. Klient ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku wypowiedzenia umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Anprel Electronicsi może odmówić usunięcia danych Klienta, jeśli ten naruszył obowiązujący w Sklepie Regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności a w szczególności dochodzenia przez Anprel Electronics roszczeń od danego Klienta.
W przypadku subskrypcji biuletynu mają Państwo możliwość usunięcia swojego adresu e-mail z listy wysyłkowej, poprzez wybór odpowiedniej funkcji po zalogowaniu się do Konta Klienta w Sklepie.

§ 8 Zabezpieczenia
Anprel Electronics stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Anprel Electronics zobowiązuje się chronić wszelkie Państwa dane zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.
Dane osobowe w Anprel Electrpmocs są chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 ( RODO ) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
W przypadku, gdy Klient posiadający Konto Klienta w Sklepie utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Sklep umożliwia wygenerowanie nowego hasła do Konta Klienta w Sklepie. Sklep nie wysyła jednak przypomnienia hasła. Hasło Klienta jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Zapomniałeś hasło”, podanym przy formularzu logowania do Konta Klienta w Sklepie. Nowe hasło zostanie automatycznie wysłane wyłącznie na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu.
Anprel Electronics nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej, z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do Konta Klienta. Informacje takie nie są również udostępniane drogą tradycyjnej korespondencji, e-mailową i telefoniczną.

§ 9 Zmiany Polityki Prywatności
Anprel Electronics zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. 

Data ostatniej modyfikacji: 30.08.2018 r.
Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):
Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.